ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN CASSENZ B.V.
 1. DEFINITIES
1.1 In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
 1. a) Afnemer: degene die zich tot afname van zaken en/of diensten van Cassenz B.V. verplicht, alsmede degene tot wie Cassenz B.V. een offerte richt;
 2. b) Algemene Verkoopvoorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden;
 3. c) Cassenz: Cassenz B.V., Otterkoog 91, 1822 BX Ingeschreven bij Kamer van koophandel Alkmaar onder nummer: 37065490
 
 1. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes uitgebracht door Cassenz, en op alle overeenkomsten tussen enerzijds Cassenz en anderzijds de Afnemer. 2.2 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 2.3 Het feit dat Cassenz zich op enig moment niet beroept op ongeacht welk van de Algemene Verkoopvoorwaarden dan ook, betekent geenszins dat Cassenz afstand doet van het recht om zich op een later tijdstip te beroepen op ongeacht welk van de Algemene Verkoopvoorwaarden ook.  
 1. TOTSTANDKOMING EN WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
3.1 Offertes van Cassenz zijn altijd geheel vrijblijvend en herroepelijk. 3.2 Een order van de Afnemer is onherroepelijk. Indien Cassenz desondanks akkoord gaat met annulering van de order, vergoedt de Afnemer tenminste de door Cassenz gemaakte kosten. 3.3 Cassenz bevestigt de order schriftelijk (per post, fax of email), telefonisch, dan wel door uitvoering te geven aan de order. 3.4 Een wijziging in of aanvulling op de overeenkomst verbindt Cassenz eerst op het moment dat Cassenz deze wijziging en/of aanvulling schriftelijk heeft geaccepteerd. 3.5 Cassenz kan te allen tijde deze Algemene Verkoopvoorwaarden eenzijdig wijzigen.
 1. PRIJZEN
4.1 Voor een door Cassenz geoffreerde prijs geldt het voorbehoud, dat Cassenz bevoegd is de geoffreerde prijs te verhogen met de meerkosten die voor Cassenz ontstaan doordat na de offerte maar vóór de totstandkoming van de overeenkomst de prijsbepalende elementen stijgen. Voorbeelden van prijsbepalende elementen zijn officiële marktnoteringen van de te leveren zaken of van de grondstoffen daarvoor, inkoop-, transport-, en opslagprijzen, verpakkingskosten, lonen, belastingen en sociale premies, verzekeringspremies, e.d. 4.2 Cassenz kan de kosten die aan een verplichting tot het terugnemen en/of verwerken van verpakkingsmateriaal verbonden zijn, aan Afnemer in rekening brengen.  
 1. LEVERING
5.1 De rechten en verplichtingen ten aanzien van levering worden beheerst door de Incoterms 2000 van de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs, voor zover hiervan niet wordt afgeweken in deze Algemene Verkoopvoorwaarden en/of in de overeenkomst. 5.2 Tenzij anders overeengekomen, geschieden leveringen af magazijn. Overheidsheffingen, waaronder B.T.W., worden overeenkomstig het voor die levering geldend tarief apart in rekening gebracht. 5.3 Leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, doch streeftermijnen. 5.4 Cassenz is gerechtigd om deelleveringen uit te voeren en is eveneens gerechtigd deze deelleveringen apart te factureren door middel van een deelfactuur. Het is de Afnemer niet toegestaan betalingsverplichtingen op te schorten indien Cassenz besluit over te gaan tot het verrichten van deelleveringen. 5.5 Cassenz heeft het recht om levering(en) op te schorten, indien de Afnemer zijn verplichtingen jegens Cassenz ongeacht om welke reden dan ook en uit hoofde van welke overeenkomst dan ook niet is nagekomen.  
 1. BETALING
6.1 Betaling dient te geschieden in overeenstemming met de betalingscondities die zijn bevestigd op de factuur. Met name dient betaling te geschieden binnen de in de factuur genoemde betalingstermijn. Indien geen betalingstermijn in de factuur is opgenomen, geldt een termijn van 30 dagen na factuurdatum. De betalingstermijn is een fatale termijn. 6.2 De Afnemer is niet gerechtigd tegenvorderingen die hij heeft op Cassenz te verrekenen met wat hij aan Cassenz verschuldigd is. 6.3 Bij niet-tijdige betaling van de prijs is Afnemer door het enkele overschrijden van de betalingstermijn vanaf het overschrijden van die termijn tot de dag van volledige betaling over het verschuldigde bedrag een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a Burgerlijk Wetboek plus twee (2) procent. 6.4 Klachten over facturen dienen binnen vijf (5) werkdagen na factuurdatum schriftelijk bij Cassenz te zijn gemeld. Indiening van een klacht schort de betalingsverplichting van de Afnemer niet op. 6.5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Cassenz maakt in verband met enig tekortschieten van Afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen, komen geheel voor rekening van de Afnemer. De buitengerechtelijke kosten bij het innen van enige vordering worden gesteld op 15% van die vordering en bedragen minimaal € 250,00 per geval. 6.6 In het geval ten laste van Afnemer beslag wordt gelegd, hem surséance van betaling wordt verleend of hij in staat van faillissement wordt verklaard, of in het geval dat Afnemer zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of overdraagt, wordt al wat Afnemer aan Cassenz verschuldigd is direct ten volle opeisbaar.  
 1. RECLAMES
7.1 De Afnemer dient de geleverde zaken onmiddellijk bij ontvangst te controleren op beschadiging en aantallen aan de hand van de paklijst en de vrachtbrief. 7.2 Eventuele beschadigingen en afwijkingen in product en/of aantal dienen direct op de vrachtbrief te worden vermeld en binnen vijf (5) werkdagen na levering door de Afnemer schriftelijk aan Cassenz te worden gemeld. 7.3 Indien er geen vermelding is op de vrachtbrief van beschadiging of afwijkingen in product en/of aantal, dan behoudt Cassenz het recht om reclames niet in behandeling te nemen. 7.4 Ingeval van niet zichtbare gebreken (kwaliteit) dienen klachten conform artikel 7:23 lid 1 Burgerlijk Wetboek schriftelijk aan Cassenz gemeld te worden binnen bekwame tijd, en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen nadat de Afnemer deze heeft ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken. 7.5 Aanspraak op vervanging bestaat uitsluitend bij inlevering van de defecte zaak, met kopie factuur van het verkochte en een duidelijke, schriftelijke klachtomschrijving. 7.6 De Afnemer kan geen aanspraak maken op enige vergoeding indien hij zonder (schriftelijke) toestemming van Cassenz tot terugzending van de zaken waarover wordt geklaagd, overgaat.  
 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD
8.1 Cassenz behoudt zich het eigendom van te leveren zaken voor totdat de Afnemer aan zijn verplichting(en) heeft voldaan betreffende:
 1. a) de tegenprestatie voor alle door Cassenz aan de Afnemer krachtens overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken; en/of
 2. b) de tegenprestatie krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de Afnemer verrichte of nog te verrichten werkzaamheden; en/of
 3. c) vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van overeenkomsten met Cassenz.
8.2 Over zaken, waarvan de eigendom nog bij Cassenz rust, mag Afnemer niet anders beschikken dan past in de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf; daaronder valt niet het gebruik van die zaken voor het verstrekken van zekerheid aan derden. 8.3 Wanneer Afnemer enige verplichting zoals genoemd onder 8.1 (a) – (c) niet ten volle nakomt, is Cassenz gerechtigd Cassenz nog in eigendom toebehorende zaken eigenmachtig terug te (doen) nemen, zonder dat Cassenz tot enige vergoeding is gehouden. Afnemer is verplicht hierbij alle gewenste medewerking te verlenen en machtigt Cassenz onherroepelijk om door en voor Afnemer in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden. Alle kosten van terugnemen zijn voor rekening van Afnemer.  
 1. OVERGANG VAN RISICO
9.1 Schade aan of geheel of gedeeltelijk verlies van te leveren zaken is voor risico van de Afnemer vanaf het moment van aankomst van die zaken op de plaats van levering conform artikel 5.2. 9.2 Indien Cassenz zaken ter aflevering aan Afnemer aanbiedt, maar Afnemer die zaken om niet aan Cassenz toe te rekenen redenen niet afneemt, is schade aan of geheel of gedeeltelijk verlies van die zaken vanaf het moment van aanbieding eveneens voor risico van Afnemer.  
 1. ONTBINDING EN OPSCHORTING
10.1 Cassenz is gerechtigd de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat volledige betaling van alle door Afnemer aan Cassenz verschuldigde bedragen zijn ontvangen. 10.2 Afnemer mag de overeenkomst wegens termijnoverschrijding, die Cassenz is toe te rekenen en na ingebrekestelling in verzuim doet zijn, slechts ontbinden voor zover de overeenkomst nog niet is nagekomen en instandhouding van het nog niet nagekomen deel van de overeenkomst in redelijkheid niet van Afnemer kan worden gevergd.   10.3 Indien de Afnemer niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig aan enige verplichting uit de overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, onder curatele stelling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Afnemer, is Cassenz ter harer keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten.  
 1. OVERMACHT
11.1 Een tekortkoming kan Cassenz of Afnemer als tekortkomende partij niet worden toegerekend, indien de tekortkoming niet is te wijten aan de schuld van de tekortkomende partij, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van de tekortkomende partij komt. 11.2 Als overmacht geldt in ieder geval oorlog of een daarop gelijkende situatie, oproer, sabotage, brand, blikseminslag, explosie, uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen, storing in de energievoorzieningen, ernstige bedrijfsstoring, ziekte van personeel op ongewone schaal, staking, bedrijfsbezetting, blokkade, boycot, tekort aan grondstoffen, transportbelemmeringen, overheidsmaatregelen waaronder invoer-, uitvoer-, doorvoer-, productie of leveringsverboden, alsmede niet of niet-tijdig presteren van een door Cassenz bij de uitvoering betrokken derde, waaronder een toeleverancier. 11.3 De tekortkomende partij die van mening is in overmacht te verkeren, brengt de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte. 11.4 Onverminderd aan partijen verder toekomende rechten geeft overmacht beide partijen de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden voor het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan nadat de overmachtsituatie twee (2) maanden heeft voortgeduurd, zonder dat partijen over een weer tot enigerlei schadevergoeding zijn gehouden.  
 1. AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE
12.1 Cassenz is slechts aansprakelijk voor schade die aan Cassenz’s opzet of grove schuld is te wijten. 12.2 Cassenz is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade geleden door de Afnemer. Als indirecte schade wordt in ieder geval aangemerkt: alle schade geleden door derden, inkomstenderving en reputatieschade. 12.3 De Afnemer vrijwaart Cassenz voor aanspraken van derden op schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van de door de Afnemer aan die derden geleverde zaken. 12.4 Cassenz’s schadevergoedingsplicht is in ieder geval beperkt tot:  
 1. a) het bedrag dat Cassenz’s verzekeraars uitkeren ter zake van de schade; of
 2. b) indien verzekeraars niet tot uitkering overgaan of de schade niet door de verzekering wordt gedekt: maximaal éénmaal de netto factuurwaarde van de desbetreffende levering; of
 3. c) indien meerdere schades het gevolg zijn van dezelfde oorzaak of dezelfde groep van oorzaken en de verzekeraars niet tot uitkering overgaan of de schade niet door de verzekering wordt gedekt: maximaal € 10.000,00 in totaal.
12.5 Een schade dient met bekwame spoed doch in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na ontdekking schriftelijk aan Cassenz te worden gemeld en aan Cassenz dient alle medewerking te worden verleend bij een eventueel onderzoek naar de aard, omvang en oorzaak van de schade. 12.6 Rechtsvorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, verjaren door verloop van één (1) jaar na de overeenkomstig het voorgaande lid gedane kennisgeving, althans door verloop van één (1) jaar na het moment dat de kennisgeving conform het voorgaande lid had moeten worden gedaan. 12.7 Cassenz bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar aansprakelijkheid jegens Afnemer kan inroepen, mede ten behoeve van ondergeschikten, de niet-ondergeschikten voor wier gedragingen Cassenz ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn en de toeleveranciers van Cassenz.  
 1. GELDIGHEID
13.1 De nietigheid van enige bepaling van de Algemene Verkoopvoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden niet aan.  
 1. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
14.1 Op de overeenkomst, ook voor wat betreft de totstandkoming daarvan, is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (1980) (“Weens Koopverdrag”). 14.2 Van geschillen over of in verband met de overeenkomst ook voor wat betreft het tot stand komen daarvan, neemt bij uitsluiting kennis de absoluut bevoegde rechter te Alkmaar.